Zpřísnění podmínek držení zbraní na Slovensku

24/09/2010 18:06

Celý článek je převzatý z webu sme.sk

Návrh ministerstva vnútra na sprísnenie možnosti získať zbrojný preukaz odsúhlasila vláda.
BRATISLAVA. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive zavedie od nového roka prísnejšie podmienky na získanie zbrojného pasu.
Jeho žiadatelia sa v rámci posudzovania zdravotnej spôsobilosti musia podrobiť aj vyšetreniu klinickým psychológom. Rovnako to bude platiť pri vydaní nového zbrojného preukazu po zániku jeho platnosti.
Doteraz to záviselo od názoru posudzujúceho lekára. Povinne takéto vyšetrenie musia v súčasnosti absolvovať iba mladiství, ktorí žiadajú o vydanie preukazu na športové účely.
Predložený návrh zákona skracuje platnosť zbrojného preukazu z desať rokov na päť. Takže jeho držiteľ preukáže každých päť rokov zdravotnú spôsobilosť vrátane psychickej, bezúhonnosť a spoľahlivosť, ale aj dôvod naďalej držať alebo nosiť zbraň i strelivo.
Samočinnú zbraň, čo sú napríklad útočné pušky či samopaly, z ktorých možno strieľať v dávkach, nebude možné získať do zbierok, ani na výnimku ministerstva vnútra. "Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že tieto zbrane v prípade ich neoprávneného použitia, najmä použitia na páchanie trestnej činnosti, môžu spôsobiť závažné, až tragické následky," vysvetľuje rezort.
Novela zamedzuje držať a používať samonabíjaciu palnú zbraň, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane. Tieto zbrane však sa budú môcť používať v športovej streľbe prostredníctvom držiteľa skupiny E zbrojnej licencie. Táto skupina oprávňuje držanie zbrane a streliva na športové účely.
Napriek absolútnemu zákazu nadobúdania samočinných zbraní môžu ich držitelia zbrojného preukazu na zberateľské účely alebo zbrojnej licencie na prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti držať aj naďalej. Ale len v prípade, ak ich získali do 31. decembra tohto roka.
To isté platí pre držiteľov zbrojného preukazu na zberateľské účely vo vzťahu k samonabíjacej palnej zbrane, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane.
Vlastníci zbrojného preukazu ho musia do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti odovzdať policajnému útvaru spolu s preukazom zbrane. Zákon v súčasnosti túto povinnosť vyslovene neprikazuje.
Strelecké organizácie, ktoré vydali potvrdenie o členstve osobe žiadajúcej o vydanie zbrojného preukazu na športové účely, musia oznámiť stratu členstva policajnému útvaru. Spravia tak do siedmich dní odo dňa jeho zániku.
Zákon sa podľa ministerstva vnútra dotkne približne 100 podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa predajom zbraní a streliva.